ຊຸດຜະລິດຕະພັນ

ການຜະລິດກະແຈປະຕູດ້ວຍປະສົບການ 25 ປີ.